Декларация за поверителност

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ на „ДЕТСКИ ОАЗИС” ООД И

ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА ДЕТСКИ ОАЗИС” ЕООД

I. Политика за поверителност**

ДЕТСКИ ОАЗИС” ООД и „ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА ДЕТСКИ ОАЗИС” ЕООД се е ангажирало с опазването на сигурността и целостта на всички лични данни, събирани от нашите клиенти – деца и родители/попечители. Ние отдаваме изключително внимание на законосъобразното, добросъвестно и по прозрачен начин обработване на лични данни. Предоставените данни събираме и обработваме само с оглед конкретни, изрично посочени и легитимни цели и не обработваме по-нататък по начин, несъвместим с тези цели. Данните, които събираме и съхраняваме са сведени до минимум и са свързани със и ограничени само до необходимото за изпълнение на целите, за които сме ги събрали. Полагаме всички усилия в рамките на нашата организация, личните данни на Вас и Вашите деца да са винаги точни и в актуален вид като разчитаме и на Вас, ако откриете неточност в данните, за да я отстраним своевеременно. Никога не съхраняваме данните Ви за период, по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват. Предоставяме Ви възможност по всяко време и без да посочвате причини да оттеглите съгласието си да обработваме Вашите данни, както и да ги изтрием, ако ни уведомите за това Ваше желание. Същевременно приоритет за нас е обработването да се извършва по такъв начин, че да се гарантира съответното ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане. Предприели сме необходимите и предписаните в приложимото законодателство технически и организационни мерки, за да осигурим защита и сигурност на личните данни на нашите клиенти- деца и родители.

ДЕТСКИ ОАЗИС” ООД „ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА ДЕТСКИ ОАЗИС” ЕООД е администратор на лични данни и в това си качество спазва разпоредбите на приложимото законодателство (Общия Регламент относно защитата на личните данни -Регламент (ЕС) 2016/679, Закон за защита на личните данни и др.)

ДЕФИНИЦИИ

ЛИЧНИ ДАННИ” са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано. Към личните данни спадат име, ЕГН(ЛНЧ), имейл адрес, телефон, пощенски адрес и др.

ОБРАБОТВАНЕ” означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Нашата политика за поверителност също така описва възможностите, които Ви предоставяме, за да получите достъп, да актуализирате или да поемете по друг начин контрол върху личните данни – Ваши и на Вашите деца, които обработваме. Ако имате въпроси относно нашите практики или някое от вашите права, описани по-долу, можете да се свържете с нашия екип на следния имейл: kinderoase_sofia@yahoo.de

Тази пощенска кутия активно се следи и управлява.

II. КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ

Личните данни и основанията, на които “ДЕТСКИ ОАЗИС” ООД и „ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА ДЕТСКИ ОАЗИС” ЕООД ги обработва са:

1.лични данни на:

1.1. родителите – име, ЕГН, номер на лична карта, орган, който я е издал и дата на валидност, адрес, телефон, имейл;

1.2. децата – име, ЕГН, адрес, пол, възраст, информация за здравословното състояние на детето. Тази информация се събира само със съгласието на родителите/попечителите на децата като същата ни се предоставя директно от тях.

1.3. на лицата, които ще водят/прибират децата от детското заведение, в случаите, в които родителите са възпрепятствани – имената на тези лица са предварително писмено заявени от родителите в „ДЕТСКИ ОАЗИС” ООД и „ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА ДЕТСКИ ОАЗИС” ЕООД. При вземане на детето персоналът има право да изиска да му се покаже лична карта за удостоверяване на самоличността.

  • Информация като име, телефон и имейл обработваме с цел комуникация с потенциалните и настоящите ползватели на нашите услуги.Предоставянето на тези данни позволява да идентифицираме съответното лице като възможен ползвател на нашата услуга и след сключването на договора – като страна по него и титуляр на правата/задълженията, предписани в него. Имейлите използваме още за предоставяне на отчети за учебния процес, доклади за развитие на децата и др. подобни.

  • Информация като име, ЕГН, адрес на детето и родителите обработваме с цел сключване на договор за обучение в „ДЕТСКИ ОАЗИС” ООД и „ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА ДЕТСКИ ОАЗИС” ЕООД. Трите имена, единният граждански номер и адресът на родителите и децата са част от минималното съдържание на всеки договор. В случай на отказ от предоставянето им, „ДЕТСКИ ОАЗИС” ООД и „ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА ДЕТСКИ ОАЗИС” ЕООД няма да може да сключи договор. В процеса на сключване на договора може да се обработват и данни за документа на самоличност, за да се извърши проверка за валидността на същия, която има за цел да бъдат предотвратени евентуални опити за измама и/или за злоупотреба с лични данни. За да можем да изпълняваме сключените договори е необходимо да обработваме личните данни на лицата, с които сме ги сключили. В противен случай ще е невъзможно да спазим договорните си ангажименти. Обработваме лични данни, когато е необходимо, за да упражняваме правата си по сключени договори, както и когато това е необходимо за уреждането на правни спорове. Обработваме лични данни, когато съгласно приложимото законодателство сме длъжни да предоставяме информация на компетентни органи. Обработваме лични данни, за да изпълняваме задължения, произтичащи от счетоводното и данъчното законодателство – данъчното и счетоводното законодателство в Република България изискват да се съставя определена счетоводна и търговска информация, включително да съхранява за определен срок тази информация, както и всякакви други сведения и документи от значение за данъчното облагане. При изпълнение на това задължение съответната информация и документи, които съдържат и лични данни, се съхраняват за срокове, предвидени в съответните закони.

  • Информация относно пол и възраст на детето събираме с оглед установяването на най-подходящата форма, група, метод и подход при възпитанието и обучението на децата при нас, както и за планиране на учебния процес.

  • Информация относно здравословно състояние на детето, налични алергични заболявания или други характерни заболявания на детето обработваме с цел осигуряване на здравето и благополучието на детето, докато е на обучение при нас, както и с оглед предоставянето на подходяща и предписана от лекарите храна и напитки.

2.снимки и видеа на децата и родителите;

Такава информация обработваме само след като ни е предоставено изрично и предварително съгласие на родителите. Снимки на децата не се предоставят нито по време на мероприятия или учебния процес, нито се качват в публично достъпното интернет пространство. Те са достъпни единствено на интернет страницата: https://kinderoase.eu/

в частта, която не е налична публично и е защитена с пароли. Снимките, качени на страницата могат да бъдат разгледани само от родителите, на които се предоставя парола, но не и сваляни и/или разпечатвани. След период от една година снимките се изтриват.

III. СПОДЕЛЯНЕ/ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

ДЕТСКИ ОАЗИС” ООД и „ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА ДЕТСКИ ОАЗИС” ЕООД не споделя, продава, отдава, търгува или прехвърля лична информация, събрана от родителите/попечителите на децата.

Има изключения, където Вашата и на Вашите деца лична информация, може да бъде разкрита на трети лица по следния начин: 

Може да бъде прехвърлена като актив във връзка със сливане или продажба на бизнеса или като част от нашия бизнес или като част от корпоративна реорганизация или други промени в корпоративното управление.

Може да бъде предоставена на доставчиците на услуги, които ни подпомагат в предоставянето на обучението на децата, организирането на спортни лагери, “зелено” училище, ски-демица, транспорт от дома до детската градина и от детската градина до дома, екскурзии с организиран транспорт и др. Никой доставчик не може да има достъп до лични данни, съхранявани от „ДЕТСКИ ОАЗИС” ООД и „ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА ДЕТСКИ ОАЗИС” ЕООД, без предварително да е сключено споразумение за поверителност на данните и което дава право на „ДЕТСКИ ОАЗИС” ООД и „ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА ДЕТСКИ ОАЗИС” ЕООД, да проверява спазването на приетите със споразумението задължения. Събраната лична информация предаваме единствено и само на наши доверени партньори, съвместно с които осъществяваме организацията и реализирането на горепосочените занимания и събития за децата. Преди всяко подобно предаване на данни проверяваме дали тези доставчици предоставят достатъчни гаранции, че прилагат подходящи технически и организационни мерки, по такъв начин че обработването да отговаря на изискванията на Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), на Закона за защита на личните данни, на подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и на нашата политика за поверителност и да се гарантира защитата на правата на субекта на данни. В съответствие с принципа за свеждане на данните, които се обработват, до минимум. Тези доставчици получават само тази лична информация, от която се нуждаят, за да изпълняват своите функции.

На доставчиците на услуги не се разрешава да запазят за тяхната собствена или самостоятелна полза общите данни, както и да ги задържат за по-дълго, отколкото е необходимо за извършване на посочената услуга.

Лични данни с доставчика споделяме, когато имаме Вашето изрично разрешение за това или когато е налице друго законно основание.

На последно място, лични данни могат да бъдат предоставени на държавни органи (напр. за органи за контрол, МОН, РИОЗ и техни подразделения, органи за разкриване и предоствратяване на престъпления и нарушения), само когато е предвидено в закон и при условията, посочени в него.

ДЕТСКИ ОАЗИС” ООД и „ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА ДЕТСКИ ОАЗИС” ЕООД не предава/споделя Вашите лични данни с администратори и обработващи в страни извън ЕС.

IV.СРОК И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ОТ ”ДЕТСКИ ОАЗИС” ООД и „ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА ДЕТСКИ ОАЗИС” ЕООД

Ние ще запазим вашите лични данни за толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнение на целите, посочени по-горе, след което ако не е налице Вашето съгласие за по-нататъшното има обработване, личните данни ще бъдат изтрити от нашите бази данни или в съответствие с Вашите инструкции и желание да оттеглите съгласието си да обработваме Вашите данни и същите да бъдат унищожени.

ДЕТСКИ ОАЗИС” ООД и „ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА ДЕТСКИ ОАЗИС” ЕООД съхранява Вашите лични данни, получени, за да Ви предоставим наша оферта за срока на валидност на офертата или за срока, за който изрично сте ни позволили. След изтичане срока на офертата или оттегляне на съгласието Ви, ”ДЕТСКИ ОАЗИС” ООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност).

ДЕТСКИ ОАЗИС” ООД и „ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА ДЕТСКИ ОАЗИС” ЕООД съхранява Вашите лични данни, предоставени във връзка с сключен с нас договор, за срок от 5 години след изпълнението на договора за целите на защита на правните интереси на ”ДЕТСКИ ОАЗИС” ООД и „ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА ДЕТСКИ ОАЗИС” ЕООД при съдебни или административни спорове, като счетоводните документи се съхраняват за съответния законоустановен срок.

ДЕТСКИ ОАЗИС” ООД и „ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА ДЕТСКИ ОАЗИС” ЕООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходим да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Администратора или друго.

V. ВАШИТЕ ПРАВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

1. Право на информация

Имате право по всяко време да изисквате информация дали се съхраняват Ваши лични данни, целите за които се обработват, какви категории лични данни се обработват, получателите, пред които са разкрити личните данни, предвидения срок, за който ще се съхраняват, съществува ли автоматизирано вземане на решения и профилиране на данните.

2. Право на оттегляне

Ако сте дали съгласие за използване на Вашите данни, можете да го оттеглите по всяко време с действие занапред, без да е необходимо да посочвате причини.

Вашето искане с оттегляне на съгласието Ви, можете да ни изпратите на следния имейл: kinderoase_sofia@yahoo.de

3. Право на коригиране

Ако откриете, че данните Ви, съхранявани от нас, са неточни, можете да се обърнете към нас, за да ги коригираме.

4. Право на изтриване на данните

Имате право да поискате да изтрием Вашите данни без ненужно забавяне. Ние ще ги изтрием в разумен срок, веднага след като се уверим, че не са налице други основания, които налагат обработването/съхраняването им.

След изтриването на Вашите данни повече не е възможно предоставяне на информация.

5. Право на ограничаване на обработването

При определени случаи – например при оспорване от Ваша страна на точността на данните, при проверка на основанията за съхраняването им и др., Вие имате право да поискате да ограничим обработването на личните Ви данни. По време на ограничението, ние можем само да съхраняваме личните данни, а останалите дейностти по обработването им са възможни само със съгласието Ви.

6.Право на преносимост на данните

В случай на искане от Ваша страна, ние ще предадем или прехвърлим данните на Вас или друг администратор в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Пряко прехвърляне на данните се извършва само ако това е технически осъществимо.

7. Право на възражение

Вие можете по всяко време и без да посочвате причини да възразите срещу обработката на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, включително и профилиране, както и в случаите, при които Вашите данни се обработват на основание изпълнение на задача от обществен интерес или обработването е необходимо за целите на наши легитимни интереси.

8. Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване данни, включително профилиране

ДЕТСКИ ОАЗИС” ООД и „ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА ДЕТСКИ ОАЗИС” ЕООД не осъществява такава обработка на данни.

9. Право на жалба

Вие имате право да подадете жалба срещу обработката на Вашите лични данни пред компетентния контролен орган (в България – Комисията за защита на личните данни или съда), ако считате, че са нарушени Вашите права за защита на личните данни.

Комисията за защита на личните данни

София – 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Център за информация и контакти – тел. 02/91-53-518

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

Контакти на „ДЕТСКИ ОАЗИС” ООД и „ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА ДЕТСКИ ОАЗИС” ЕООД и данни за отговорния служител по защита на данните:

ДЕТСКИ ОАЗИС” ООД

ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА ДЕТСКИ ОАЗИС” ЕООД

гр. София – 1784, жк „Младост 1”, ул. „Димитър Доспевски” № 9,

лице за контакт: Йоана Кюстер

телефон: 02/4421838

електронна поща: kinderoase_sofia@yahoo.de

интернет страница: https://kinderoase.eu/

Моля, имайте предвид, че когато влезете в контакт с нас чрез горепосочения имейл, съобщените от Вас данни (Вашия имейл, евентуално Вашето име и Вашия телефонен номер) се обработват от нас, за да отговорим на Вашите въпросите и да разрешим заявения проблем. Ние се ангажираме да изтрием запазените във връзка с това данни, след като обработването им вече не е необходимо или ще ограничим обработката, ако има законови задължения за съхранение.

Свали документа:  Декларация за поверителност.